طراحی نمای چوب ترموو ساختمان توحید ۱

طراحی نمای چوب ترموو ساختمان توحید ۱-طراحی جهت اجرای نمای چوب ترموو برای ساختمان مسکونی . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : چوب ترموو
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: مسکونی

طراح نمای ساختمان: گروه طراحان پارسیماژ

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

مساحت طراحی شده :  حدود ۴۷۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای چوب ترموو ساختمان توحید ۱

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال چوب ترموو جهت اجرای نمای چوب ترموو  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای چوب ترموو با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .

طراحی نمای چوب ترموو ساختمان توحید ۱-طراحی جهت اجرای نمای چوب ترموو برای ساختمان اداری تجاری . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : چوب ترموو
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: مسکونی

طراح نمای ساختمان: گروه طراحان پارسیماژ

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

مساحت طراحی شده :  حدود ۴۷۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای چوب ترموو ساختمان مسکونی

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال چوب ترموو جهت اجرای نمای چوب ترموو مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای چوب ترموو با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .