طراحی نمای تلفیقی چوب ساختمان مهری

طراحی نمای تلفیقی چوب ساختمان مهری-طراحی جهت اجرای نمای چوب برای ساختمان اداری تجاری . طراحی براساس طرح های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : چوب ترموو-آجر-سنگ
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: مسکونی

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

مساحت طراحی شده :  حدود ۱۱۰۰مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای تلفیقی چوب ساختمان مهری

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال چوبجهت اجرای نمای چوب مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای چوب با طرح های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .

طراحی نمای تلفیقی چوب ساختمان مهری-طراحی جهت اجرای نمای چوب برای ساختمان اداری تجاری . طراحی براساس طرح های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : چوب ترموو-آجر-سنگ
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: مسکونی

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه :  ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

مساحت طراحی شده :  حدود ۱۱۰۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای چوب ساختمان مسکونی

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال چوبجهت اجرای نمای چوب مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای کامپوزیت با طرحهای استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .