روش های اجرای چوب ترمو

روش های اجرای چوب ترمو-برای زیرسازی از شبکه پروفیل آهنی ۴۰*۴۰ میلی‌متر که حداکثر فاصله بین آن‌ها ۶۰ سانتی‌متر است استفاده می‌شود. در ساختمان‌های سیمانی اگر سطح پئشش سیمانی صاف و صیقلی بوده و حداقل ضخامت سیمان ۵ سانتی‌متر باشد نیازی به استفاده از شبکه پروفیل آهنی برای زیرسازی نمی‌باشد.

روش اجرا

برای زیرسازی از شبکه پروفیل آهنی ۴۰*۴۰ میلی‌متر که حداکثر فاصله بین آن‌ها ۶۰ سانتی‌متر است استفاده می‌شود. در ساختمان‌های سیمانی اگر سطح پئشش سیمانی صاف و صیقلی بوده و حداقل ضخامت سیمان ۵ سانتی‌متر باشد نیازی به استفاده از شبکه پروفیل آهنی برای زیرسازی نمی‌باشد. سپس چوب زیرسازی را که بهتر است اشباع‎شده یا ترمو باشد بر روی دیوار سیمانی یا پروفیل‌های آهنی پیچ می‌نماییم. اگر در زیرسازی از چوب خام غیراشباع استفاده شود، در مرور زمان چوب زیرسازی دچار انبساط و انقباض یا پوسیدگی شده و نما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سپس پروفیل چوب نما را که قبلن همه وجوه آن رنگ شده است با پیچ بر روی چوب زیرسازی نصب می‌شود. استاندارد فاصله پیچ‌ها از لبه‌های چوب نما و از یکدیگر باید رعایت شود.

البته جزئیات اجرای چوب ترمو در نما بسته به نوع پروفیل انتخابی متفاوت است اما به طور کلی در شکل ذیل تشریح شده است

روش فاق و زبانه
فاق و زبانهper-Quick Preset_1216x1043

فاق و زبانه-Quick Preset_1488x1143
فاق و زبانهup-Quick Preset_2096x1039
روش اتصال با کیلیپسباکلیپس-Quick Preset_1336x1075 باکلیپسper-Quick Preset_1070x993 باکلیپسup-Quick Preset_2096x1227
روش پیچ از روپیچ از رو up-Quick Preset_2096x1111
پیچ از رو-Quick Preset_1444x1087

روش های اجرای چوب ترمو