اجرای نمای کامپوزیت ورودی وزارت دفاع

اجرای نمای کامپوزیت ورودی وزارت دفاع-بخش سردر ساختمان شهید بهشتی در قالب بازسازی با ۴۵۰ مترمربع نمای کامپوزیت و سقف کامپوزیت وابسته به مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : شرکت ساختمان کیان‎بتن

طراح نمای ساختمان: مهندس محمدجواد خوب‎رو

سرپرست اجرایی : آقای مهدوی

تاریخ اجرای پروژه : ۷ تیر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۲ مهر ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – ضلع شرقی چهارراه پاسداران

اجرای نمای کامپوزیت ورودی وزارت دفاع

اجرای نمای کامپوزیت ورودی وزارت دفاع

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت ورودی و سقف ساختمان شهید بهشتی وابسته به صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۳ ماهه پروژه تکمیل گردید

اجرای نمای کامپوزیت ورودی وزارت دفاع-بخش سردر ساختمان شهید بهشتی در قالب بازسازی با ۴۵۰ مترمربع نمای کامپوزیت و سقف کامپوزیت وابسته به مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : شرکت ساختمان کیان‎بتن

طراح نمای ساختمان: مهندس محمدجواد خوب‎رو

سرپرست اجرایی : آقای مهدوی

تاریخ اجرای پروژه : ۷ تیر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۲ مهر ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – ضلع شرقی چهارراه پاسداران

اجرای نمای کامپوزیت ورودی وزارت دفاع

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت ورودی و سقف ساختمان شهید بهشتی وابسته به صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۳ ماهه پروژه تکمیل گردید