اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو-۲۹۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای دل‌جو و شرکا

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی : آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲ دی ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۱۸ اردی‌بهشت ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – شهرک غرب – جنب بیمارستان آتیه

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان دلجو و  اجرای نمای کامپوزیت  نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی ارایه شده به کارفرمای محترم و تایید طرح،طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو-۲۹۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای دل‌جو و شرکا

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی : آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲ دی ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۱۸ اردی‌بهشت ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – شهرک غرب – جنب بیمارستان آتیه

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان دلجو

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان دلجو و  اجرای نمای کامپوزیت  نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی ارایه شده به کارفرمای محترم و تایید طرح،طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.