اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم- ۲۸۰ مترمربع ورق کامپوزیت و ۸۰ متر مربع شیشه فریم لیس که به صورت بازسازی نمای قدیمی سنگ انجام شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت – شیشه فریم لس -حروف چلینیوم

کارفرما : جناب آقای دکتر دل شاد

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : آقای مهندس مهدی مالامیری

تاریخ اجرای پروژه : ۱اسفند۹۴

تاریخ اتمام پروژه : ۲۲ اردیبهشت ۹۵

محل اجرای پروژه ساختمانی: استان کرج -گلشهر

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم

اجرای شیشه فریم لس بیمارستان مریم

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس  که به صورت بازسازی نمای قدیمی بوده و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا سهه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم- ۲۸۰ مترمربع ورق کامپوزیت و ۸۰ متر مربع شیشه فریم لیس که به صورت بازسازی نمای قدیمی سنگ انجام شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت – شیشه فریم لس -حروف چلینیوم

کارفرما : جناب آقای دکتر دل شاد

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : آقای مهندس مهدی مالامیری

تاریخ اجرای پروژه : ۱اسفند۹۴

تاریخ اتمام پروژه : ۲۲ اردیبهشت ۹۵

محل اجرای پروژه ساختمانی: استان کرج -گلشهر

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان مریم

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس  که به صورت بازسازی نمای قدیمی بوده و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا سهه ماهه پروژه تکمیل گردید